Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

Különös közzétételi lista

Írta: Központi Megtekintés: 6040

A nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet alapján

Az iskola munkanapokon tart nyitva. A nyitvatartási idő: 6-1830 óra. Eltérő nyitva tartásra az igazgató adhat utasítást, engedélyt. A tanítási szünetekben a nyitva tartás az ügyeleti rend szerint igazgató által tanévenként van meghatározva.

 

 

Házirend Pedagógiai program


A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége


A nevelő és oktatómunkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

A tanulók le –és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok


A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az iskolai dolgozatok szabályai
 
A témazáró dolgozat
 
előzetes bejelentés alapján, megfelelően feldolgozott tananyagból íratható a tantervi követelmények szerint
előzze meg összefoglaló óra
egy tanítási nap lehetőség szerint  max. kettő témazáró dolgozat íratható
központilag kiadott  a pedagógus által elkészített feladatlapon iratható meg
lehet A-B-C változatokban megíratni
a megíratást követően max. két héten belül javítva kell kiosztani és értékelni
értékelése a százalékos határok figyelembe vételével történik
azok, akik hiányzásuk miatt nem írták meg a témazáró dolgozatot, a tanító ill. szaktanár által előre egyeztetett időpontban lehetőség szerint pótolják
mindig közösen elemezni és értékelni, valamint javítani kell
érdemjegye pirossal kerül a naplóba
időpontjait a tanmenetekben rögzíteni kell megőrzendő egy héttel korábban be kell jelenteni.
 
Házi dolgozatok
 
megíratása feldolgozott tananyagból, előkészítés után történhet
minimum 3 napot kell a megíráshoz biztosítani
megírása az adott tantárgy füzetébe kerüljön
mindig közösen elemezni és értékelni, valamint javítani kell
érdemjegye kékkel kerül a naplóba, egyenértékű a feleletjeggyel
időpontjait a tanmenetekben rögzíteni kell
 
A nevelőtestület döntése alapján- az otthoni felkészüléshez a következő típusú házi feladatok adhatók:
 
írásbeli házi feladat
szóbeli házi feladat (tananyag vagy vers, memoriter).
 
Szóbeli feladatok: az órán tanult fogalmak, tételek, ismeretek megtanulása, megértése, ill. a témakör korábbi anyagainak ismétlése, és a kapcsolódó, korábbi évfolyamokon tanult ismeretek felidézése.
 
gyűjtő- illetve kutatómunka,
esszé,
projekt.
 
Házi feladat
 
Célja, hogy az iskolában megismert fogalmakat, megtanult tananyagot a bevésés céljából gyakorolják a tanulók. A tartós ismerethez többszöri ismétlés kell, minden ismeret megszilárdításához szükséges a gyakorlás, ezért is tartjuk fontosnak a tanítási- tanulási folyamat ezen elemét. Olyan házi feladatot adunk, melyet általában mindenki komolyabb segítség nélkül, megfelelő idő alatt hibátlanul el tud készíteni. A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról, az iskolában folyó munkáról
Hétvégére kötelező házi feladat nem adható, csak ajánlott, gyakorló, ismétlő feladat. Ezek el nem készítése nem jelenthet hátrányt a tanuló értékelésénél. 
A tanév közbeni több napból álló szünidőre (őszi, téli, tavaszi szünet) nem adható a tanulók heti órarendjét követő házi feladatokon kívül más házi feladat, A nyári vakációra (az évközi terhelés csökkentése érdekében) adhatunk fel a házi olvasmányokat.
A házi feladatot ellenőrizni kell. Az ellenőrzés hiánya a tanulási eredmények fokozatos romlásához vezet. A házi feladat érdemjeggyel történő minősítése nem elfogadható. A kiemelkedő munka, pl. önálló gyűjtőmunka jutalmazható. A hiányzó házi feladat pótlólagos elvégzése szükséges, többszöri hiány esetén szaktanári figyelmeztetés jár a tanulónak.
 Az iskolában való munka során a napközis nevelő feladata a lecke mennyiségi és (lehetőség szerint) minőségi ellenőrzése. Ezen kívül minden tanítási órát a tanítónak illetve a szaktanárnak az otthoni munka ellenőrzésével kell kezdenie.
A házi feladatoknak az otthoni gyakorlást, valamint a tanórán elsajátított ismeretek elmélyítését kell szolgálnia. A tanulók számára egyértelműen jelöljük ki (táblára felírni, osztály leckefüzetébe beírni, pl.Classroom ). 
A tanulók képességei alapján differenciált házi feladatok kijelölésére is sor kerülhet (a gyengébb képességű tanulóknak elsősorban rutin jellegű, begyakorlást, rögzítést szolgáló feladatokat, míg a jobb képességűeknek összetettebb feladatokat adjunk).A házi feladatot az aznapi tanórák anyagához kapcsolódóan törekedjünk adni, mennyiségénél figyelembe kell venni a tanulók órarendjét és más tantárgyakból már kijelölt házi feladatok mennyiségét A házi feladat mennyisége, minősége:
A házi feladat el nem készítését valamilyen formában szankcionálni kell.
A napközis nevelőnek lehetősége van jelezni mind a szülőnek, mind az osztályban tanító pedagógusnak, ha a gyermek tanulási idő alatt hanyagság vagy egyéb okok miatt sorozatosan nem készíti el a házi feladatát.
A tanulókat (versenyre készülők, tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk kérésük alapján szorgalmi feladattal segítjük, számukra szorgalmi feladatot adunk.
 

Az osztályozó vizsga tantárgyakénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett rendje

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett rendje
A vizsgaszabályzat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak alapján a következők:
 
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
osztályozó vizsgákra, 
pótló vizsgákra,
javítóvizsgákra,
különbözeti vizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára.
 
 
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA:
 
Az intézményünk az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben szervezi meg.
A félévi és a tanév végi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
az igazgató felmentette a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (egyéni munkarend szerint tanulók),
az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
a tanévben 250 óránál többet mulasztott, de a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
ha a tanuló hiányzása az adott félévben a 30%-ot meghaladja, köteles osztályozó vizsgát tenni; ha a tanítási év alatt a hiányzása az adott tárgyból összesen meghaladja a 30 %-ot, akkor a nevelőtestület dönthet az osztályozó vizsgáról. Amennyiben elégséges számú jegyekkel rendelkezik a tanuló, akkor a jegyek alapján dönthet az értékelésről.
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az 1. félév végére meghaladja a meghatározott mértéket és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie.
Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. 
Ha egy tanuló június 15-ig nem tesz osztályozó vizsgát, nem osztályozható és augusztusban már csak javítóvizsgával szerezhet osztályzatot. Ha a javítóvizsga ekkor elégtelen, azt már nem ismételheti meg, tanévet kell ismételnie.
 
PÓTLÓ VIZSGA:
 
 Ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó/különböző vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből – kérelmére- pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató jelöli ki.
 
JAVÍTÓVIZSGA:
 
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha:
legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott,
az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedély nélkül távozik.
Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető.
A javítóvizsga témaköreit a vizsgázó, illetve szülője a bizonyítvány kiosztáskor kapja meg.
 
KÜLÖNBÖZETI VIZSGA:
 
Más intézmények olyan tanulóira vonatkozik, akik átvételüket kérik az intézményünkbe és ennek feltételeként az igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
 
A tantárgyankénti követelményeket  a tantervek tartalmazzák, amelyek  a Pedagógiai Program mellékletét képezi.
 

A tanév helyi rendje, a középfokú felvételi eljárás a 2021/2022. tanévben, nemzetközi alkalom, igazgatói szünetek.

 

Az iskola elérhetősége


Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola


Az intézmény neve: Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.

OM 027806

Honlap címe: kozponti.net

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: 06-77-421-371

Mobil elérés: +36-30-284-9514


Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája


A tagintézmény neve: Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája

Cím: 6131 Szank, Béke utca 73.

OM azonosító: 027806

Honlap címe: gyszabo.net

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: 06-77-495-702

 

A vezetők ügyeleti rendje a 2021/2022-es tanévben, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 

Tanulmányi eredmények

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 81.§-a előírja, hogy a középfokú iskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók – a középfokú iskola első két évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el.

Ennek értelmében az általános iskola a megküldött adatokat az iskola honlapján nyilvánosságra hozza.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

A 2016-os évben sikeres minősítési eljárásban részt vett kollégák:

Misky Sarolta, Muharos Ágnes, Nagyné Lehoczki Zsuzsanna, Némethné Vida Erzsébet, Ormosné Bodrogi Viola

A 2016-os évben vezető tanfelügyeletben részt vett kolléga:

Nagyné Lehoczki Zsuzsanna

A 2017-es évben sikeres minősítési eljárásban részt vett kolléga:

Sándorné Rácz-Fodor Ibolya

A 2018-as évben sikeres minősítési eljárásban részt vett kollégák:

Tuska Anna, Tóthné Almási Beáta, Dr. Sallayné Nógrádi Annamária, Valkai Ottóné

A 2019-es évben sikeres minősítési eljárásban részt vett kollégák:

Nagyné Lehoczki Zsuzsanna, Orbánné Horváth Ágnes, Spitzerné Csősz Anita

A 2020-as évben sikeres minősítési eljárásban részt vett kollégák:

Gillich Szilárd, Hunyadvári Éva, Serfőző-Nagy Gabriella, Szabó Ildikó, Szőkéné Volovár Valéria, Téglás Tímea, Vajkó Dóra

A 2021-as évben sikeres minősítési eljárásban részt vett kollégák:

Csehó-Kovácsné Sörös Vivien, Horváth Ida, Modok Benő

A fenntartó nevelési- oktatási munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó- vizsgálatok, ellenőrzések, felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.